≡ Menu

Tangga Gaji Baru. Pekeliling Telah Keluar Secara Rasmi!!!


Tangga Gaji Baru. Pekeliling Telah Keluar Secara Rasmi!!!

Pekeliling SBPA telah dikeluarkan secara rasmi di laman khas Jabatan perkhidmatan Awam JPA bagi Saraan Baru perkhdimatan Awam (Skim SBPA ini).

tangga gaji

Walaubagaimanapun, lampiran C yang melibatkan tangga gaji baru 2012 SBPA masih belum ada lagi.

DASAR PEMISAH (EXIT POLICY)

67. Bagi memastikan kecemerlangan penyampaian Perkhidmatan Awam, Kerajaan memperkukuhkan dasar pemisah dengan mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan pegawai berprestasi rendah dan bermasalah. Dasar ini juga menyediakan laluan keluar bagi pegawai berprestasi yang tiada peluang kemajuan kerjaya serta pegawai yang menghadapi masalah kesihatan yang menjejaskan keupayaannya untuk menjalankan tugas.

Link JPA (Akan Berita Semasa kemaskini):

 • SBPA UMUM : KLIK
 • SBPA GURU : KLIK
 • SBPA PDRM : KLIK

Jadual Pemindahan Gaji (Akan kami kemaskini)

 • PnP
 • Pelaksana Diploma
 • Pelaksana STPM
 • Pelaksana SPM
 • Pelaksana PMR
 • Skim Perkhidmatan Bersepadu
 • Skim bawah SPRM
 • Skim Bawah Maritim

Fail yang boleh di muat turun adalah seperti berikut:

 • Fail 1: Dasar Baru Perkhidmatan dan Opsyen SBPA
 • Fail 2: Persaraan dan Faedah Persaraan
 • Fail 3: Perlaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam
 • Fail 4: Struktur Perkhidmatan

Antara Kandungan Pekeliling SBPA 2012 ini yang dianggap penting & menarik perhatian kami ialah :

Butiran Skim Tangga Gaji SBPA?


Gaji Single Point

 • 27. Gaji Single Point adalah diperuntuk bagi Jawatan Premier di bawah Kumpulan Premier.
 • 28. Gaji Minimum Malaysia – Maksimum adalah diperuntuk untuk Jawatan Utama dan Jawatan Gred Khas di bawah Kumpulan Pengurusan Tertinggi.

Gaji Sebaris

 • 29. Jadual Gaji Sebaris (JGS) adalah dibentuk bagi menggantikan JGM sedia ada yang terpakai bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta Kumpulan Pelaksana.
 • 30. Struktur JGS mempunyai ciri-ciri seperti berikut:
 • 30.1 matagaji mengikut susunan Tangga (T) dalam sebaris bagi setiap gred gaji.
 • 30.2 bilangan Tangga (T) yang sama di gred gaji yang sama dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan.
 • 30.3 kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) yang sama bagi setiap gred yang setaraf dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan dengan pola peningkatan KGT lebih baik berbanding gred lebih rendah.
 • 31. JGS untuk skim perkhidmatan tetap adalah seperti di Lampiran C1 manakala JGS untuk skim perkhidmatan jumud di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran C2.

Prinsip Pemindahan Gaji

 • 32. Prinsip pemindahan gaji di bawah opsyen SBPA adalah daripada matagaji yang akhir diterima di gred gaji asal kepada matagaji tertinggi berhampiran dalam JGS, di mana perbezaannya tidak kurang daripada satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal.
 • Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji
 • 33. Bagi maksud pemindahan gaji ke JGS pada 1 Januari 2012, pegawai diberikan satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama, penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran.
 • 34. Bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum jadual gaji asal, pegawai diberikan kuantum satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama, penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran.
 • 35. Pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya pada 1 Januari 2012 hendaklah diberi pemindahan gaji dari matagaji di gred hakiki kepada matagaji di gred setara SBPA terlebih dahulu dan seterusnya ditetapkan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat berdasarkan prinsip kenaikan pangkat di atas gaji SBPA.
 • 36. Contoh kaedah pemindahan gaji di perenggan 33, 34, dan 35 adalah seperti di Lampiran C3.
 • 37. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tahunan iaitu pada 1 Januari, 1 April, 1 Julai dan 1 Oktober adalah dikekalkan.
 • 38. Pemindahan JGM kepada JGS tidak mengubah TPG pegawai kecuali dalam keadaan berikut:
 • 38.1 pegawai yang telah berada di matagaji maksimum pada 31 Disember 2011 akan diubah TPG kepada 1 Januari.
 • 38.2 pegawai yang terlibat dengan pemindahan gaji daripada dua (2) atau lebih matagaji JGM kepada satu (1) matagaji baru yang sama di JGS. TPG pegawai ditetapkan kepada TPG baru.
 • 39. Jadual pemindahan JGM kepada JGS dan penetapan TPG adalah seperti berikut:
 • 39.1 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap. Lampiran C4
 • 39.2 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Memenuhi Syarat). Lampiran C5
 • 39.3 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat). Lampiran C6
 • 39.4 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Memenuhi Syarat). Lampiran C7
 • 39.5 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat). Lampiran C8

Pergerakan Gaji Tahunan

 • 40. Di bawah SBPA hanya satu (1) jenis Pergerakan Gaji Tahunan diberikan iaitu Pergerakan Gaji Biasa. Pegawai yang tidak mencapai prestasi yang ditetapkan tidak layak menerima pergerakan gaji. Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 hendaklah diberi mengikut TPG yang telah ditetapkan seperti di perenggan 37, 38 dan 39.

Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang

 • 41. Mulai pelaksanaan SBPA, tiada lagi Jadual Gaji KUP diwujudkan untuk kes-kes kenaikan pangkat, pertukaran pelantikan, pertukaran sementara, peminjaman, pertukaran tetap dan Peningkatan Secara Lantikan (PSL). Bagi kes-kes tersebut, penetapan/ tawaran gaji adalah tertakluk kepada gaji maksimum JGS di gred yang ditawarkan.
 • 42. Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA kepada pegawai yang berada di jadual gaji SSM secara KUP, pemindahan gaji hendaklah dilaksanakan seperti mana pegawai yang berada di matagaji maksimum di bawah SSM mengikut prinsip-prinsip seperti di perenggan 34 dan 38.1.
 • 43. Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji daripada JPA (Bahagian Saraan) bagi keadaan berikut:
 • 43.1 pegawai yang gajinya tidak diperuntukkan dalam Jadual Pemindahan Gaji di Lampiran C4 hingga Lampiran C8.
 • 43.2 pegawai yang berada dalam keadaan di perenggan 42 di atas.
 • 43.3 pegawai yang gajinya di bawah Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet 1976 (Laporan JKK 1976) dan Sistem Saraan Baru (SSB) yang menerima tawaran opsyen SBPA.

Pegawai Lantikan Sementara dan Kontrak (Contract of Service)

 • 44. Pegawai lantikan sementara dan kontrak (contract of service) yang skim perkhidmatannya kekal di bawah SBPA akan diselaraskan gajinya mengikut kaedah pemindahan gaji SBPA.
 • 45. Pegawai lantikan sementara dan kontrak (contract of service) yang skim perkhidmatannya dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA, pelantikan semula perlu dibuat dengan Ketua Jabatan mengemukakan terus kepada Pihak Berkuasa Melantik mengikut baki tempoh perkhidmatan sedia ada. Penetapan gaji pegawai yang memenuhi syarat skim perkhidmatan baru ditentukan mengikut kaedah pemindahan gaji SBPA. Bagi pegawai yang dilantik ke skim perkhidmatan baru yang syarat kelayakan masuknya ditingkatkan dan pegawai tidak mempunyai kelayakan yang ditetapkan, pemindahan gaji pegawai adalah mengikut kaedah penetapan gaji pegawai yang belum memenuhi syarat.
 • 46. Kaedah ini tidak terpakai bagi pegawai lantikan kontrak (contract of service) yang jawatannya dijadikan jawatan dalam Kumpulan Premier.
Setakat ini antara tangga gaji SBPA 2012 yang berjaya diperolehi antara ialah :

Tangga Gaji SBPA Baru Guru

 • tangga gaji guru DG 32
 • tangga gaji guru DG 34
 • tangga gaji guru DG 44
 • tangga gaji guru DG 48
 • tangga gaji guru DG 52
 • tangga gaji guru DG 54

Tangga Gaji Bagi Skim J (Kejuruteraan):-

 • SSM J17 = SBPA J4-1 Gaji RM980-RM2805 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM95) => SPM
 • SSM J22 = SBPA J4-3 Gaji RM1935-RM3545 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM115 ==> SPM
 • SSM J26 = SBPA J4-5 Gaji RM2290-RM4040 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM125) ==> SPM
 • SSM J17 = SBPA JA3-1 Gaji RM1410-RM4185 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM145/150)  ==> => Untuk sijil politeknik bertaraf STPM
 • SSM J29 = SBPA J2-1 Gaji RM1565-RM4340 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM145/150)
 • SSM J36 = SBPA J2-4 RM3035-RM5555 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM 180)
 • SSM J38 = SBPA J2-5 RM3410-RM6140 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM 195)

Tangga Gaji Bagi Skim N (Pentadbiran dan Sokongan)

 • Gred N5-1 (SSM – N11) 850 – 2390 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM80)
 • Gred N4-1 (SSM – N17) 955 – 2780 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM95)
 • Gred N4-3 (SSM – N22) 1920-3530 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM115
 • Gred N3-1 (SSM – N27) 1410-4185 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM145)

Seperti yang mana didedahkan oleh Ketua Pengarah JPA Tan Sri Abu Bakar baru-baru ini yang beliau dedahkan di Facebook sama seperti tangga gaji di bawah ini bagi skim N. Kami dedahkan tangga gaji Skim N buat masa ini sebagai contoh rujukan untuk anda. (Kami akan upload daripada masa ke semasa). Nota : Sila klik pada setiap imej di bawah ini untuk paparan yang lebih jelas

Setakat apa yang difaham kepada kami setakat ini, akan ada banyak elaun yang “pelik-pelik” akan ditawarkan kepada mana-mana penjawat awam yang mengambil skim SBPA 2012 nanti.

Kakitangan awam hanya diberikan tempoh selama 15 hari mulai 16 Disember 2011 hingga 30 Disember 2011 bagi memilih samada SBPA atau kekal dalam sistem lama SSM.

P/S : Setakat ini kaedah perlaksanaan telah dikeluarkan secara rasmi. Tangga gaji SBPA masih belum dikeluarkan lagi buat masa ini…Ramai yang inginkan lampiran C, tetapi masih dimuat naik lagi. Sebenarnya inilah yang menjadi tanda tanya sebahagian besar kakitangan awam. Tangga gaji biasanya akan diedarkan oleh Jabatan masing-masing.

PP/S : Apa pandangan dan pendapat anda selepas meneliti pekeliling SBPA tersebut?

PP/S : Tangga Gaji SBPA melibatkan gred N54, N52, N48, N44, N41, N36, N28, N27, N26, N17, termasuklah tangga gaji Bagi Skim Guru SBPA yang melibatkan gred DG 32, DG 34, DG 44, DG 48, DG 52, DG 54 ada dikongsikan jadual seperti gambar di bawah ini….

 

Sambung Baca Yang Ini Pula - Ada Kaitan Dengan Di Atas:

270 Komen Bernas di Berita Semasa… add one
 • 0 abuya 10:24 am

  Bro, tolong bg link utk download terus. Line JPA dah jem giler!!!!
  Atau emelkan fail PDF tu kpd saya.

 • 0 mohd.m 10:27 am

  Jadual gaji baru dok kat mana..?

 • 0 md.B 10:36 am

  jadual gaji patut ada kat lampiran C, tapi lampiran C tak dok lagi…

 • 0 boorge 10:48 am

  Mane tangga gji nye……tu yg penting nk tgok……nk pilih yg mne….

 • 0 edwin 10:49 am

  Lampiran C mungkin akan diumunkan selepa PRU 13 nanti.

 • 0 abulat 10:56 am

  Jadual gaji baru dok kat mana..?
  emelkan fail PDF tu kpd saya

 • 0 Peros 11:17 am

  pada aku macam tak banayak beza pun dengan SSM je..yang aku nak tengok Lampiran C tu.
  Ada tak kat sini SSM nye ada laluan kerjaya. Ada efek tak kat laluan kerjaya kalau aku pilih SBPA

 • 0 amey 11:27 am

  sepatutnya lampiran C yang di utamakan dahulu. macam mana nak pilih opsyen kalau kita tidak dapat lihat perbezaan yang jelas antara ssm dan sbpa..

 • 0 Omar 11:32 am

  Dasar Bekerja Dari Rumah
  55. Sebagai satu komitmen menggalakkan keseimbangan kehidupan dan kerjaya,
  Kerajaan bersetuju memperkenalkan dasar bekerja dari rumah. Panduan pelaksanaan dasar ini akan dikeluarkan secara berasingan.

  yang ni menarik hahaha..aku suka
  tak sabar nak tunggu pekelilingnya

 • 0 abuya 11:35 am

  boleh tlg bagi link sebenar pekeliling tu?

 • 0 zaza 11:37 am

  mcm best gaji baru neh
  boleh la berangan beli umah baru…
  tp kalau kena pencen sampai 60thn..
  time nk dtg kerje drive pun mau orang muda mudi hon jerk

 • 0 Tok Putih 11:40 am

  ingatkan dah keluar lengkap dah….kelebihan skim ni pun mcm tak dinyatakan dengan jelas je. macam tak prepare betul JPA ni. Main2

 • 0 Gus Dur 11:41 am

  aku setuju
  ni bagus gak….kurang sket trafik jem lepas
  sekarang ni pun daripada rumah ramai ynag dah buat duit

 • 0 iSHA 11:43 am

  Musykil kenapa lampiran C tak keluar sekali dengan pekeliling

 • 0 Cikgu Yati 11:44 am

  Untuk guru- guru yang DG41 keatas….

  Seseorang guru boleh mencapai ke tahap DG 54 ( 1-6 ) setelah 25 tahun berkhidmat. Syarat sah dalam perkhidmatan hanya 6 BULAN dan 5 HARI menduduki KURSUS INDUKSI yang dijalankan.

  Untuk makluman, selepas ini tiada lagi gred DG 41, 44, 48, 52, dan 54. Semua gred DG itu diganti dengan 1-1,1-2,1-4,1-5 dan 1-6.

  Perubahan Gred DG

  1) Guru DG41

  Ditukar kepada 1-1
  Gaji Permulaan Rm 1925 & Gaji Maksimum Rm 6220
  Kenaikan Gaji Tahunan ialah Rm 230
  Kenaikan Pangkat Daripada Dg 1-1 Ke Dg 1-2 ialah 8 Tahun
  2) Guru DG 44

  Ditukar kepada 1-2
  Gaji Permulaan Rm 2985 & Gaji Maksimum Rm 7235
  Kenaikan Gaji Tahunan ialah Rm 250
  Kenaikan Pangkat Daripada Dg 1-2 Ke Dg 1-4 ialah 8 Tahun
  3) Guru DG 48

  Ditukar kepada 1-4
  Gaji Permulaan Rm 4390 & Gaji Maksimum Rm 8710
  Kenaikan Gaji Tahunan ialah Rm 270
  Kenaikan Pangkat Daripada Dg 1-4 Ke Dg 1-5 ialah 6 Tahun
  4) Guru DG 52

  Ditukar kepada 1-5
  Gaji Permulaan Rm 5260 & Gaji Maksimum Rm 9610
  Kenaikan Gaji Tahunan ialah Rm 290
  Kenaikan Pangkat Daripada Dg 1-4 Ke Dg 1-5 ialah 3 Tahun
  5) Guru DG54

  Ditukar kepada 1-6
  Gaji Permulaan Rm 7250 & Gaji Maksimum Rm 11,505
  Kenaikan Gaji Tahunan ialah Rm 320

 • 0 anak murai 11:46 am

  i like that………….alhamdulillah

 • 0 Peros 11:49 am

  setuju kata tok putih.. antara SBPA dan SSM tak nampak perbezaan yang nyata. Cuma yang jadi kayu pengukur untuk membuat pilihan adalah Lampiran C

 • 0 Qayyum 11:52 am

  mgkin ini boleh membantu
  cuba try klik link download ini
  http://www.jpa.gov.my/docs/pp/2011/umum/pp112011-umum.pdf

  ini kan yang abuya mahukan?? pekeliling umum?

 • 0 Mansor 11:56 am

  akhirnya kerajaan berjaya menepati janjinya seperti mana yang sebelum2 ini
  untuk membantu menaiktaraf hidup kakitangan awam
  kalau dapat kat DAP terus aja nak buang kakitangan awam, mmg tak patut betul. Kejam betul

  aku mmg berpuas hati dgn skim baru ni

  tahniah kerajaan…kami akan terus sokong kerajaan yg ada sekarang

 • 0 kuku 12:07 pm

  ada Insentif baru diperkenalkan = Bayaran Insentif Memanjat Pokok!!!!

 • 0 nak tanya 12:08 pm

  salam anak buah saya baru masuk keje 1 hb 12 baru ni, kontrak 2 tahun..adakah dia layak utk dapat pelarasan gaji baru.

 • 0 muda 12:12 pm

  cakap apa kau ni…politik pulak

 • 0 J 12:14 pm

  kepada cikgu yati..
  lampiran c tak kuar g..mana tau yg minimum dan maksimum tu..
  bukankah kenaikan gaji tahunan sbpa berdasarkan penilaian prestasi guru..
  rujuk pekeliling muka surat 13..so kenaikan gaji tak sama la kan..
  ni yg tak faham ni..tolong jelaskan sesiapa yg faham…

 • 0 Azinu Rizaimi 12:23 pm

  cikgu yati.. jadual gaji ada tak

 • 0 ija 12:25 pm

  mcmane ngan rakan2 dg29 n dg32…apa pulak panggilan utk mereka?

 • 0 bengang 12:48 pm

  Pegawai semua untung yang rugi group pelaksana…..biasalah group ini yang biasa dipinggir

 • 0 man 12:51 pm

  DG 2-1 utk grd 29, dg2-2 utk 32, dg2-3 utk 34, dg2-4 utk 38

 • 0 Teropong Malaysia 1:01 pm

  Ok. Jumpa mana maklumat ni.

 • 0 saltigaman 1:09 pm

  betul tu bro. pastu yg dpt kenaikan tahunan 15% tu barua2, kaki ampu and bodek bos.

 • 0 syikin 1:09 pm

  terima kasih atas info, tp macam x lengkap sepenuhnye lagi, ermmm

 • 0 sropi 1:10 pm

  sy stuju dgn pendpat awk,,,, yg untung pegawai atas jer…..
  yg bawah trus dpnggirkan……

 • 0 Semail Endo 1:49 pm

  serius ke nih???xda lampiran c pun hahhaha…kgt 230 perggghhhh berbaloi2 tp yg ddk swk BIW xdpt ikut gaji lagi…ditambatkan kpd nilai bulan 12….apa ntah nk tambat2 hahahaha

 • 0 Peros 1:54 pm

  dah puas hati sedangkan tak tengok lagi Lampiran C

 • 0 Semail Endo 1:55 pm

  owh yang kgt bdasarkan prestasi tu utk kumpulan pengurusan tertinggi DG 1-5 & 1-6 kot….yg setakat DG 1-1 (DG41) ialah kumpulan pengurusan & profesional kenaikan biasa setiap tahun…baca start muka surat 15..

  good luck

 • 0 Peros 1:56 pm

  macam yang kaki bodek semuanya pegawai, yang sokongan ni xde ke…pandangan aku je

 • 0 awieze 1:59 pm

  Salam, Jangan salah faham saudara-saudara….

  Yang naik gaji ikut percentage tu hanya untuk kumpulan pengurusan tertinggi sahaja….Untuk gred 11-54 tu, satu kenaikan macam biasa dalam skim gaji sebaris…baca betul-betul.

 • 0 fasha sandha insaf 2:09 pm

  mesti pasal ramai sangat buka tu..

 • 0 khanif 2:11 pm

  Salam semua,

  nampaknye ramai gak yang teruja dengan SBPA ni…untuk makluman semua Lampiran C sememangnya sengaja tidak di uploadkan malam td. Lampiran C diberikan kepada PSM mengikut agensi..so sape2 yang nk tgk sgt2 lampiran C tu sila la berurusan dengan PSM agensi masing2..

  ade baeknye gak lmapiran tu x diuploadkn…xde sesak sgt line sbpa…
  aku sempat gk tgk2 jadual gaji tu sblm upload smlm…jgn mare ahh

 • 0 razifmustapha 2:29 pm

  rezeki Allah s.w.t yang bagi. Mana dapat bahagian kita tu, syukur la. Kerajaan tu ‘medium’ je kita dok cari rezeki

 • 0 wakkong 3:31 pm

  sebenarnya pekeliling tu tak lengkap tanpa lampiran C. Kita nak tengok gaji sebenarnya utk mengukur keuntungan atau kerugian nak ambil SBPA ni.

 • 0 Keje kerajaan 3:39 pm

  saya dah baca pekeliling tu
  tapi satu apa saya tak paham..
  maklum ler, tak sampai setahun berkhidmat
  hanya boleh paham bila tgok sifir gaji baru nanti

 • 0 IDA 3:42 pm

  Musykil gak..kenapa tangga gajinya tak disertakan sekali..surprise gak ni..

 • 0 azs 4:21 pm

  sila rujuk pekeliling utk info yg lbh tepat k.knaikan berdasarkan prestasi utk pegawai tinggi shj:-)

 • 0 Nini 4:26 pm

  SBPA dirumuskan mahukan kakitangan awam yang benar2 berkualiti dalam menjalankan tugas yang kuat tuang…rayau2 dsb mintak maaf termasuk yang selalu lawan tokeh…x hormat kpd pegawai atasan..tpi diharapkan pegawai atasan x mengambil peluang ini utk mengenakan org bawah andainya ada masalah dalam arahan kerja dsbnya.. antara atasan n bawahan…apa pun ini amanah yg tuhan telah berikan sama2 kita menjaga amanah ini….

 • 0 Baharudin 4:33 pm

  Wah..lepas ni aku kena bnyak kipas bos aku la jwb nye..klu x smpai ke tua la xnaik pngkat..

 • 0 eja 4:35 pm

  melalui taklimat yang saya hadiri, tangga gaji hanya akan diberi kepada pengurus sumber manusia sahaja..sesiapa sahaja yang ingin melihat, berhak melakukannya bagi gred @ skim dirinya sahaja

 • 0 cikgu malek 4:37 pm

  rasanya bile baca pekeliling tadi..
  bagi guru…. hanya kumpulan pengurusan tertinggi saja yang naik gaji mengikut peratus.( kenaikan gaji ikut prestasi)
  guru biasa naik gaji ikut pergerakan gaji tahunan saja

 • 0 jai 4:50 pm

  Lampiran C tak dikeluarkan.bermakna pekeliling SBPA tidak dikira rasmi,tidak mnepati kepuasan pelanggan, lembab melampau..apakah JPA ada hidden agenda?

 • 0 WAK JOB 5:00 pm

  ADA JUAL REMOVE CONTROL TAK….SAYA NAK BELI????!

 • 0 haslina 5:47 pm

  salam..
  bgi yg dh btul2 fhm mgnai sbpa ni tlgla bntu pgawai awam lain yg dlm dilema utk mmbuat pilihan…apakah kbaikan n klemahn spba bbnding ssm..esp guru2yg tgh kbingungn….tqvm

 • 0 Fariha Binti Harif 6:21 pm

  ngape gaji cikgu DG41 xdak puun…nak gak tgk….tp bila tertengok gj geng 44-c nu..amboih..sakan depa..elaun pun bukan main banyak………hat senang makin senang la..hat kurang senang,senang la jugak skit…apa2 pun..Alhamdulillah..buat masa la ni takat tu ja Allah dah tulis rezeki kita..

 • 0 Teo 6:59 pm

  undi PR le macam ni.. sb tangga gaji tak disertakankan.. mana tau kita kena tipu lg…. standard le kerja2 macam ni..

 • 0 Bunyau 7:10 pm

  Betul…betul..aku sokong. Kalau dilihat gred gaji guru sbpa dg 41 tu dgn skim sbpa memang tak jauh bezanya..kena teliti dan baca betu-betul dulu sebelum sains skim ni. yang penting lampiran c kena baca dan hayati dulu.

 • 0 Teo 7:24 pm

  Bg guru yg ada g study balik mcam mana? cth; a) guru BSc ada Sarjana.. b) guru Sarjana ada Phd..

 • 0 Teo 7:28 pm

  Bengap le dia ni…. fikir politik je… nak salahkan DAP le pula.. DAP pun tak buat polisi macam tu.. eeeeee

 • 0 tongkat dagu 7:37 pm

  syok la hgpa smua yg keja gomen ni………..manja………gomen oi……….
  bela la pkerja swasta ni sama……..kami lg byk bg sumbangan kt negara nih…..pikir2 sama kt org lain……

 • 0 Pak Long 7:43 pm

  saya fikir, elok je ambik SBPA tu. kalau tanya saya mmg saya akan ambil skim SBPA yang baru ini
  servis pun ada puluh2 tahun lagi. kalau dpt prestasi 70% pun tak kan semudah tu nak berhentikan kerja
  mesti ada quiry, mesti tgk performance sebelum2nya
  tak kan lah seseorang tu boleh menjunam dari 85% terus ke 70% melainkan jatuh sakit… benda2 yg diluar pengawalan kita.
  kalau kita mmg kerja bagus, apa yang nak dirisaukan
  tapi kalau kita tak berapa bagus, perbaiki lagi prestasi.
  jgn risau sgt psl kena buang kerja tu.. sbb ada byk lagi kriteria yg perlu diambil kira, sebelum nak buang pekerja
  contohnya pampasan, kiraan pencen
  kalau hampir 20% yg tak perform tu nak dibuang pun, sapa pulak yg nak gantikan depa
  sbb lain jabatan, lain cara kerja
  kos nak train pekerja baru.. dll. amaran buang kerja tu supaya kita bersedia & beringat.. berubah lah kepada yg lebih baik
  sekadar pandangan daripada saya

 • 0 Malek 7:59 pm

  Pehal bengap la komen ko ni. dah rezeki diorang macamana. Aku pun bukan orang gomen. Kerja Ladang sawit je. kaya lagi dari kome semua. bulan-bulan boleh dapat rm 18-20000 sebulan. Kalau kau keje swasta minta tolong kerajaan aku pun nak mintak tolong gak walaupun pendapatan dah besauuu..

 • 0 Rosmah 8:14 pm

  owh….seronoknya org keje gomen ye
  peniaga2 pun turut sibuk sama sbb nak naikkan harga barang
  pi mai pimai nampak mcm tak de kenaikan saja sbb hargabarang naik seiring dgn kenaikan gaji gomen…
  kesian org yg keje swasta yg cikai2 dan org2 kampung..
  aku harap agar cukai pendapatan dinaikkan utk kesenangan yang rmai lg susah

 • 0 cody 8:20 pm

  Saya setuju dengan Pak long..

 • 0 wan 8:25 pm

  Apa la bongok sibuk, nak kesah pasal DG41 dari dulu sampai la ni, Kami DG29,DG32 kerajaan tak peduli ke? kami ni macamana? Sakit hati sungguh dasar kerajaan yang tak habis2 nak susahkan kami. Pasal kola pun selaras jer RM500 semua gred baru la adil. Pun satu lagi Brunei, S,pore semua guru Degree, mereka tak komplen pun . Pasal tu mereka tak lawan kerajaan, pasal puas hati layanan yang diberikan.Tak ada beza semua sama.Sapa sokong saya berilah komen!

 • 0 Cikgu Rox 8:38 pm

  saper ader pekeliling yg SSM nak bandingkan ngan SBPA….

 • 0 kaihnsn 9:03 pm

  lama juga mau tunggu itu PRU.

 • 0 zbj 9:27 pm

  Alhamdullilah la kalau naik, nak puas hati semua org mmg susah, gov dah buat yg terbaik dah tu, Allah bagi akal fikir, jgn sikap penting diri menguasai diri kita. Kepada golongan pendidik pekerjaan anda semua itu mulia. So kawal la nafsu duniawi anda, belajar la bersyukur dan ikhlas bekerja. Bukan dunia matlamat akhir kita.

 • 0 cikgukimpalan 10:05 pm

  salam,. apa yang saya fhm KUMPULAN P N P, still sama KGT, yg atas2 saja ikut markah prestasi, dan selepas ni, dah tiada dah jawatan GC. maaf klu tersilap, hehe

 • 0 cikgukimpalan 10:18 pm

  ada, bagi emel cikgu dekat sy,,

 • 0 apai lanun 10:51 pm

  ………..Saya Bodek Pegawai Atasan……..hihihi

 • 0 abhardi 10:53 pm

  apsal kenaikan gaji macam tak sampai 10% spt masa zaman Pak Lah dulu… cth: cuma dpt 1 kgt shj. jik kump N5-1 dpt RM80 drp gaji pokok RM850… kalau gaji RM1250 naik rm80…jadi %nya makin kecil…800/125 = 6.XX%, ini jika berdasarkan: Prinsip Pemindahan Gaji
  ?32. Prinsip pemindahan gaji di bawah opsyen SBPA adalah daripada matagaji yang akhir diterima di gred gaji asal kepada matagaji tertinggi berhampiran dalam JGS, di mana perbezaannya tidak kurang daripada satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal.???

 • 0 tongkat dagu 10:59 pm

  gaji korang dh naik…..so tingktkan quality kerja anda ye…….jgn byk buang masa kat kedai kopi…

 • 0 zzz 11:05 pm

  saya dah berkhidmat hampir 20 tahun..ingatkan SBPA ni teruslah naik ke DG 48 setelah 20 tahun berkhidmat..rupa-rupanya sama aje..8 tahun daripada pelantikan DG 44.

 • 0 abhardi 11:10 pm

  sewajarnya “tanggagaji (T) skim SSM” sepatutnya sama dalam “tanggagaji (T) skim SBPA”, baharulah wajar dinamakan semakan perubahan skim perkhidmatan/gaji baru…. sewajarnya bukan atas dasar pada pada “matagaji” lama kpd yg baru yg biasanya digunakan untuk proses kenaikan pangkat… nampaknya tuntutan CUEPACS perlu diperbaharui semula kerana perubahan skim ini sepatutnya telah dilaksanakan untuk 15 tahun yang lalu… yg tertangguh sbb kemelesetan ekonomi…. dan pelarasan 10% sebelum ini pun bukanlah perubahan skim perkhidmatan spt yg telah dituntut dahulu…. apa yg berlaku tuntutan cuepas masih tertunggak….

 • 0 mrma 11:28 pm

  kenapa terdapat jurang gaji yg amat ketara antara pelaksana gred n4-1, n4-3..teruatamya n3-1..nampak sgt yg kerajaan takut nak bayr gaji tinggi pd pelaksana di gred n4-1 ke bawah kerana golongan ini antara penjawat yg teramai..manakala gred n4-3 dan n3-1 adalah minoriti..sedangkan bidang kerja yg paling ramai dan byk guna tenaga adalah gred golongan ini…pimai pimai org atas gak senang goyang kaki arah org bwh wat keje..gaji senang2 je dpt byk..mmg tak adil sungguh…sampai bila kerajaan tidak akan berlaku adil begini kpd golongan bawahan??

 • 0 zzz 11:33 pm

  saya dah bekerja hampir 20 tahun pada 2012 ni…ingatkan SPBA terus naik ke DG 48..rupa-rupanya sama dengan SSM , kena tunggu 8 tahun untuk naik ke 48

 • 0 okjelaaahh.... 11:39 pm

  Terima kasih bossss…… Syukur… Naik seposen alhamdulillah…..

 • 0 Gedebe Sokmo 11:55 pm

  Betul tu tuan. Kali ini bukan naik gaji mcm Pak Lah dulu ttp KENAIKAN GAJI THUNAN sahaja. Cuba faham baik2 kawan. Maknanya Anual icrement yg naik bukan gaji yang di naikkan so peratusnyakecil saja. Itu pasal lah aku rasa Lamp C tak keluar lagi. Ramai nanti yg terkezut. Pendapat aku lah dia akan bagi skim gajitu Lamp C lepas kau orang sudah sain surat terima gaji baru ni. Pada masa tu boleh bising saja tapi tak leh buat apa2. Tapi kalau silap buat bahaya nanti reaksi 1 juta penjawat awam dalam PRU 13 nanti.

 • 0 haizzzz 12:20 am

  xlame..rumours kata dalam bulan mac-mei 2012

 • 0 zery 12:41 am

  untung la aku skim J yg ada sijil/dip yg sudah diselaraskan….
  Alhamdulillah…byk juga gaji tahunan kami di skim J naik…
  tak sia2 belajar 2 tahun+1tahun…

 • 0 takek 12:45 am

  syukur skim J sudah diselaraskan…kalo tidak…tergantung saja sijil/diploma poli…brula rasa mcm juruteknik…hihihi…baru cukup nak byr pinjaman KPM pasni…

 • 0 bro.. 1:00 am

  guna kipas gergasi …. di neraka ada ruang utk org yg suka mengipas …. huhuhu

 • 0 bro.. 1:05 am

  guuuddd la malek …. mmg bertongkat ler dagu … itukan rezeki … si dagu ko th ke brapa lm gomen nk naikkan gaji .. mkn thn ma…. ko bonus blh dpt kurgnya 1thn… gomen kn fight dl maaa …. ko insan yg x brsyukur ler dagu …chin!

 • 0 bro.. 1:08 am

  sokong2

 • 0 ti 1:51 am

  melalui sistem pemarkahan..Markah 95% keatas – kenaikan gaji adalah 15 %
  Markah 85%-95% – kenaikan gaji adalah 8%
  Markah 75 % – tiada kenaikan
  Markah 70 % – disyorkan tamat perkhidmatan

  bagaimana jika sudah bekerja dengan baik dan sedaya upaya tetapi bahagian atasan yang memberikan markah tetap rendah.itu sangat bahaya..lebih lebih lagi melibatkan kenaikan gaji.punca rezeki.banyak anak.tanggungan banyak.kadangkala menanggung ibubapa dan adik.bayangkan jika tiada kenaikan….risau tentang markahh penilaian ni..

 • 0 comot 2:04 am

  Gred41 T17 RM 3143.05 dpt satu increment ke T18 sebanyak RM150.28=
  RM 3293.33
  kendian dipindahkan satu mata gaji lagi tertinggi yang hampir dlm SBPA (tidak kurang dari 1 kenaikan gaji tahunan SSM)

  maka + lagi rm 150 =RM 3443.61

  jadi gaji SBPA yang hampir ialah rm 3535

  +RM 230 (kgt utk 2012 pd bulan 1,4,7 atau 10) jumlah gaji dlm SBPA ialah RM3765
  (INI CONTOH JE YA)

  betul ke pengiraan macam ni?

  sesiapa yang dah T18 keatas kgt SBPA-SSM : RM230-RM150 = RM80 sahaja

  yang buat nampak macam banyak sebab sifir pemindahan gaji tu je
  kalau takde sifir pemindahan gaji tu dan ikut gaji yang hampir cuma beza RM12 sahaja (we’re conned man!)

 • 0 jual tongkat 2:20 am

  tongkat dagu- ko apahal bengang sangat ngan gov? ko manusia yang tak bersyukur,,,mesti malas keje asyik tongkat dagu je…gov kalau ada pekerja yang selalu mengeluh mcm ko lingkup kerajaan…tu sebab ko tak dapat keje gov…keje kuat sikit bukannya tak puas hati dgn rezeki org lain…bodohlah ko ni,,,

 • 0 mihar 2:35 am

  sebenarnya apa yang telah difikirkan oleh bijak pandai merupakan satu idea yang baik untuk kepentingan semua peringkat penjawat jawatan awam. Susungguhnya tiada kerajaan yang berniat untuk memusnahkan rakyatnya kecuali kerajaan itu zalim. Perubahan ini tidak akan dipersetujui cuma oleh kakitangan yang jenis “ular air” sahaja. Bagi mereka yang sentiasa menyumbangkan tenaga untuk kepentingan negara, perubahan ini adalah biasa saja malah akan mendorong untuk lebih gigih lagi untuk mencapai sasaran kerja bukan sahaja ianya boleh menguntungkan negara malah boleh menguntungkan diri kita sendiri. Sesungguhnya anjakan paradigma merupakan satu anjakan yang bijak yang InsyaAllah akan merubah diri kita dari kerja dalam keadaan biasa menjadi luarbiasa.

 • 0 dodol 2:46 am

  skim j 17 tukar c3-1 huhu. baru punya

 • 0 mihar 4:18 am

  tidak ada kerajaan yang mengkhianati rakyatnya kecuali kerajaan yang zalim. Skim ini bukan idea dari satu kepala tapi banyak kepala dari bijak pandai untuk kebaikan bersama. Untuk mencapai negara maju 2020, semua kakitangan awam perlu berganding bahu mencurahkan bakti yang luar biasa agar hasilnya juga luar biasa dan cuba mengelakkan dari kakitangan yang jenis ‘Ular Air’ . Kalau ramai yang jenis ini, bila negara akan mencapai negara maju khususnya kita ada beberapa tahun lagi untuk mencapai sasaran tersebut. Kegagalan ini menggambarkan kegagalan negara menguruskan sumber manusianya. Jadi marilah kita pakat sokong usaha murni ini.

 • 0 sepul 7:08 am

  Xyah komplen guru 29/32, sambung study kalau nak dapat mcm 41, aku dulu pun dari 29 ke 41. Kalau ikut lagi sakit hati, korang punya elaun BISP 10% lagi banyak dari aku. Aku yg sambung study hanya dapat satu kenaikan dari gaji lama. Lagi kesian, x dapat ke 32.. bersyukur je la. kalau nak lebih, sambung belajar.

 • 0 ah long 8:29 am

  mana LAMPIRAN C BRO.

 • 0 apai 8:31 am

  bagilah LAMPIRAN C DULU. BILA NAK KELUAR NI. AKU UDAH NADAI TAHAN AGI TUK….

 • 0 BRO 8:35 am

  BEZA CIPUT AJE NAK TUNJUK LAGAK KONON. BUAT APE NI CUPIT-CUPIT AJE PUN NAK HEBIH JADI NEGARA BERGAJI TINGGGGGGGI. SAMPAI 60 PUN TAK DAPAT TOP. BULLLLLLLLLLLLLLLLLL SHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTT

 • 0 MAN 8:37 am

  Dapat naik kurang RM100. Apa nak bangggggggggggga bangak.

 • 0 mBAH 8:37 am

  mbah dak faham pasal kenaikan gaji berdasarkan prestasi (naik 8% dan 15%).. kenaikan gaji tu sama mcm ssm setiap tahun atau ikut prestasi sb baca ada jugak kenaikan gaji tahunan mengikut sbpa..

 • 0 cikgukimpalan 8:49 am

  yg itu untuk KUMPULAN PREMIER SAHAJA, BUKAN P N P DAN PELAKSANA,,,

 • 0 sbm 9:27 am

  nampak same je dgn ssm.x byk berubah cuma naik satu tangga gaji je.mane yg PM umum kenaikan 8-13%????

 • 0 x 10:21 am

  betul la.. yang jpa punya pdf crash.. pastu suruh gi laman web kementerian masing – masing.. yang laman web kementerian tendang balik (bg link) kat jpa… apa punya tuuut! la…

 • 0 x 10:29 am

  setiap satu benda tu mmg la ada pro dan kontranya… yang itu pun kita nak bincang n komen kat sini.. x yah laaa nk berpolitik.. letih aaaa macam ni…

 • 0 Lily Ja'afar 10:30 am

  Hopefully, next week dlm taklimat sbpa nanti kita akan tau jadual gaji yg baru… Memang confuse sesgt if kita baca from pekeliling tu… Harap2 berita terbaik buat kita semua ye… InsyaAllah…

 • 0 roslan 10:50 am

  bahaya klu bersengketa dgn orang atasan..silap haribulan x naik gaji jawabnya…payahla macam ni..

 • 0 roslan 10:54 am

  jadual baru gaji mn?tu kita nak tngok…. rasanya beza ckit je dgn SSM … tu yang lambat upload..

 • 0 iza 10:57 am

  nak tya.. nak tya.. klu amek sbpa wajib ke pencen 60tahun..?

 • 0 Kalam 11:06 am

  Dia ni dah teruk bebenor da ni.. bangsat nasional. anti cina dap lim guan eng tapi penjilat jubo samy vellu, koh sukun, pairin kitingan, najib, musa aman n taik mahmud. otak dia sudah rosak banyak da. dia sorang je yg wat komen gini. agaknya berapa sen la bn bagi upah ni. cukup makan kerrr….mansorrrrr…

 • 0 abhardi 11:26 am

  sepatutnya kerajaan naikkan gaji 50% atau lebih lagi supaya ramai pekerja banyak duit dan dapat banyak berbelanja bagi merancakkan sektor perniagaan dan pengeluaran/produk dan akan juga menghasilkan pendapatan tinggi kepada majikan dan staf swasta yg boleh hasilkan produk yg lebih banyak dengan harga yang ditingkatkan……, petani, penternak dan nelayan juga dapat pulangan hasil jualan yg tinggi sebab pekerja kerajaan dan swasta mampu berbelanja lebih untuk membeli belah… disamping itu kerajaan wajar juga mengawal harga barangan agar tidak terlalu mahal untuk mengelakkan inflasi…

 • 0 Muhayathumam 11:35 am

  Nampak cantik dan memberi kelegaan kepada penjawat awam, namun dalam pada itu ‘Penyakit Hasad Dengki’ atau PHD harus diambil kira juga seperti pegawai penilai ‘berdendam’ dengan pegawai dinilai hanya mendapat markah 70% ke bawah, ada kemungkinan berlaku dalam semua kumpulan kakitangan kerajaan seramai 1.2 juta orang itu. Dalam SSM banyak berlaku ‘pilih kasih’ gara-gara pegawai berdendam keran tidak sependapat dalam soal bekerja, emosi, sakit hati dan berbagai faktor lain lagi..

 • 0 zeee 11:45 am

  saya t4 gaji pokok rm970, dinaikkan ke t5 rm 1020, rujuk pada sbpa yang terhampir adalah rm1050…kenaikkan gaji hanya rm30 hengget je…hampeh…tak cukup nak buat apa2 pun……adik aku dapat keje setahun setengah lebih lewat dari aku…tapi dlm sbpa dapat sama gak rm1050…hemm…sama je…padahal aku keje lagi lama dari die….tak aci betullla…..hampeh nye….

 • 0 bRO cD 11:54 am

  KO DAH TGK KE LAMPIRAN c SAMPAI PUAS HATI SANGAT……TAK TGK HABIS2 DAH PUJI,,KALAU NAK PUJI BIOLAH BTEMPAT……..

 • 0 layanjer1 12:02 pm

  tak paham dengan kenaikan gaji yang baru nie…

 • 0 zizi 12:56 pm

  zee..apa laa slow sgt kau nie…tak faham ke…kalau gaji yg hampir tu kurang dari kenaikan gaji tahunan..gaji kau pergi laa ke satu mata lagi..sebelah nya..aduyaii..lemau sgt laa

 • 0 Tgh Boring 12:56 pm

  Sila rujuk perkara 68 di peliling mukasurat 18. Iaitu:

  “Bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1 Januari 2012, umur persaraan paksa adalah 60 tahun. Bagi pegawai yang kini tertakluk kepada umur persaraan paksa 55 tahun, 56 tahun atau 58 tahun, pegawai akan ditawar opsyen melanjutkan perkhidmatan sehingga umur persaraan paksa 60 tahun. Borang opsyen pelanjutan umur persaraan paksa 60 tahun seperti di Lampiran F.”

  Dan bolehlah rujuk Lampiran F untuk pemahaman lanjut.

 • 0 alya 1:23 pm

  u all nie sumer sengal laa..perkara mudah cam nie pun susah nak faham..nama pun penyusunan gaji bukan pelarasan gaji cam ckp ketua pengarah JPA tu..gaji hakiki pindah ke gaji baru SPBA yg terhampir..dan sekiranya kurang dari satu kenaikan gaji baru..maka dapat laa satu lagi kenaikan..rata2 tak kurang dari rm150 kalau x silap dan kenaikan gaji ada yg berubah..ok laa Alhamdulilah rezeki dari Allah drp tak ada kenaikan langsung..kalau x faham gak tanya laa unit2 gaji u all..x payah lah wat statemen yg buat org gelak jer baca..nampak sgt tak cerdik nya..wat malu kakitangan kerajaan jer…

 • 0 Gred j 1:41 pm

  Apela gred n bgado je..tggu jela pgumuman nanti..dah mmg itu je tahapnya.terima jela dan bsyukur.

 • 0 hani3 1:51 pm

  betul ke ni cikgu yati… mesti ke kenaikan utk dg1-1 tu rm230. katenye dlm pekeliling tu 5% plg rendah.. ;? so let say gaji pokok rm2800, kenaikan tahunan 5% (rm140) akan jadi Rm2800+RM140=rm2940… adekah sy yg silap paham?

 • 0 las kopak 2:29 pm

  untuk tangga gaji sbpa polis takde info ke?

 • 0 khalidmadon gurubesar sk pantai layang muar 2:49 pm

  kakitangan awam kebanyakan memang lembab,kai ampu,kaki sondol, pengetahuan rendah,mentaliti kelas ketiga tu biasalah. macam diri aku ini walaupun malas tapi dapat juga jadi bos sebab kerajaan memperkenalkan sistem SSB, SSM yang ternyatakan melindungi orang malas macam aku ini.

  SPBA ini macam biasa juga ,walaupun ada exit policy tapi benda tu hanya on paper sahaja. jadi ilmu sondol,ampu,bodek tu kena power pasti selamat. macam aku ni dah jadi bos,malas-malas pun cemerlang juga.

  aku tengok orang bawahan aku ni semuanya sengal termasuk aku tapi selamat juga.

  jadi fikirlah baik-baik…PRU dah dekat..undilah PR

 • 0 penyokong SBPA n SSM 2:54 pm

  erm…yg pastinya, SBPA adlh p+baikn dr SSM, gov xkn buat yg lbh truk cz klu SBPA lbh truk dr SSM risiko sgt tinggi (sokongan rkyat kpd gov skrg ni). wlaupn gaji naik skit tp skurg2nya ada yg naik, psl umo tu bgtg pd thp kshtn n jangka hayat. psl prestasi jatuh xdpt kenaikn gaji thnn msh blh cover ngn kenaikan sblm o next year..tp sbnrnya SSM pn gaji naik ikut prestasi gk..sb tu gaji xmsuk aotomatik pd tarikh kenaikan gaji..tgk laporan prestasi thnn bru surat makluman kenaikan gaji diedarkan kt skul n PT buat gaji baru..sb tu yg dpt kenaikan Januari dpt gaji bru bulan 6..actualy kita kena bersyukur ngan apa yg ada jgn bandingkan ngn org lain cz rezeki dan maut Allah yg tentukan.

 • 0 abhardi 3:07 pm

  org keje swasta pun naik gaji sbb harga produk yg dikeluarkan / caj kos perkhidmatan oleh majikan pun naik… cth: majikan keluar modal lebih, harga barang keluaran mereka pun kena naik supaya dapat pendapatan lebih dan bolehlah bayar gaji/bonus lebih kpd pekerja mereka….

 • 0 manjeniang 3:23 pm

  Lampiran C akan keluar jg slps ini. Banyak rasional x dikeluarkan. Menurut pegawai yg memberi penerangan mengenai sbpa, gaji pd tahun hadapan dibayar terus bersekali dgn baji sbpa (bg memilihnya) pd 16 januari

 • 0 azzim 3:49 pm

  * “Barangsiapa yg banyak perkataannya, nescaya banyaklah silapnya. Barangsiapa yg banyak silapnya, nescaya banyaklah dosanya. Dan barangsiapa yg banyak dosanya, nescaya neraka lebih utama baginya”. ( RW ABU NAIM ) * “Barangsiapa yg beriman kpd Alah dan Hari Akhirat, maka hendaklah ia berkata yg baik atau diam”. ( RW BUKHARI & MUSLIM )

  Banyakkan kerja yang diamanahkan, hentikan umpatan & kejian yg menjadi amalan seharian… wassalam

 • 0 sengal 4:29 pm

  bersyukur la wei dengan apa y ada. kalo rase x nak sbpa….kekal yang lama…hampagas…

 • 0 c 4:38 pm

  kalu cikgu sambung belajar dapat naik dari 29/32 ke 41…..apa cerita dengan pegawai2 kerajaan lain yg sambung belajar….dapat ke gred yang lebih tinggi?

 • 0 ntahnya... 4:59 pm

  ntahnya…. kalo baca info yang ada, gaji lepas sbpa ni T akan berubah… jadi junior semula lak… betul ke?

 • 0 ferrari 5:47 pm

  pegi aje lah taklimat nanti dengan jabatan masing2. itu pun payah…sabar la skit…jgn gelojoh sgt. haiz…

 • 0 AH MOI TUA 5:53 pm

  sabolah dik oi, Jgn, marahkan nyamuk seekor, kelambu nak dibakar pulak.Tersilap undi merana sepanjang generasi.Tersilap option insya ALLAH ,anda tak rugi.Tujuan Lampiran C tak dihebohkan untuk mengelak peniaga naikkan harga barang spt. kebanyakan peniaga adalah anti kerajaan.

 • 0 Lantoi 5:56 pm

  Salam semua aku rasa yg komen semua ni mestilah kakitagn gomen semuanye dak. Sorilah kalau aku nak mencelah… aku ni kojo swasta yg taraf jawatan tetap tapi job security nil bila-bila masa boleh kena buang kerje. keje straight giler bayang lah kalau 2 hari tak muncul keja tanpa bagitau majikan alamatnya tak yah dtang lah hari ketiga.

  Aku bukan prejudisi pada ktgn gomen, aku tau macamana nurse (sektor perubatan gomen), Kastam, cikgu dan beberapa jawatan gomen yg banyak tanggung jawabnyanya. TApi ada juga yg relax , kerja tak produktif dan sebagainya. Sorilah ye Fact is Fact… Dont deny….it. Kalau kau org tengoklah swasta yg pangkat rendah aduhai dilanyak cukup-cukup keje (macm promoter , operator pengeluaran dsb , kerja letih gila fasal dulu masa muda-muda penah gak aku kerja operator pengeluaran,,, letih gila. Cuba tengok k/tg gomen sokongan… keje nak kata teruk , tak kut, kemudahan steady, mc no hal punye So harap Pekerja Gomen anda patut proud & bersyukur dgn jawatan anda semua….

  Aku ni kalau boleh reverse umur balik nak minta gomen gak.. bagi aku bonus hunjung tak berapa penting sangat tapi JOB SEcurity….

  So Pekerja Gomen Tahniah kepada anda semua dgn rezeki yang mencurah-curahni…. PEACE

 • 0 lanoon 6:22 pm

  pendekatan 360 digunakan xsilap la bos nilai kita… then kita AKAN nilai bos…

 • 0 fruzz 7:09 pm

  syukur alhamdulillah…

 • 0 Adam 8:34 pm

  Jadual Gaji masih SULIT. Semua kakitangan awam diberi masa berfikir 15 hari sama ada menerima atau tidak SBPA. Sistem Penilaian dalam SBPA boleh disalahguna oleh ketua Jabatan untuk menindas orang bawahannya.

 • 0 PAK PANDIR 9:12 pm

  kenapa guru dan polis begitu diutamakan? harus diingatkan bahawa ini adalah berat sebelah dan tidak adil terhadap kementerian lain.. lampiran c xda mcm mana nak buat opsyen? just main teka dan bulatkan la kiranya?

 • 0 Pandirnya Pak 11:03 pm

  Nanti Pak akan dapat surat directly dari majikan. Surat tu atas nama Pak, ada bagitau gred dan gaji Pak sekarang, beserta dengan gred dan gaji yang akan ditawarkan nanti jika Pak switch kepada SBPA.

  Sila lah baca pekeliling untuk tahu lebih lanjut. Pak ada 2 minggu untuk fikir, bermula dari tarikh dapat surat tawaran tu.

 • 0 armd 11:19 pm

  Boleh caya ke Boss buat prestasi. Boss saya dulu buat prestasi ikut firasat je. Kerja bagai nak rak, tapi prestasi average bawah pada 80% je. Ramai boss tak pandai buat prestasi. Ada pula yang berikan arahan jangan lebih dari % tertentu. Saya takut jadi macam SSB dulu, akhir sekali masalah ini akan menyebabkan rakyat marah kerajaan dan menyebabkan kerajaan hilang sokongan. PASTIKAN BOSS RETI BUAT PRESTASI DAN HUKUM BOSS YANG TAK RETI BUAT PRESTASI.

 • 0 jembot 11:39 pm

  dengki lah tu

 • 0 cikgu nik 11:45 pm

  saya pun nak sama pekeliling ssm tu….

 • 0 zal 7:09 am

  kalo sye sekarang p1t2 bsic gaji rm870, berapa pulak gaji sy pada 1 januari 2012?aku xfaham mcm mane pemindhan gaji 2….

 • 0 Roha 9:06 am

  Salam.
  Semoga diberkati dan dirahmati Allah swt. Best gak SBPA ni. Moga-moga adalah rezeki dan peluang di bawak SBPA ini, InsyaAllah.

 • 0 Pandirnya Pak 9:08 am

  Dari pekeliling mukasurat 17:

  “Sistem penilaian prestasi baru yang lebih menyeluruh diperkenalkan meliputi penggunaan kaedah pelbagai penilai (multi-rater), Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators) dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang ditambah baik. Sistem penilaian prestasi baru ini lebih inklusif, adil dan telus selaras dengan keperluan perkhidmatan dan mengandungi elemen baru kompetensi seperti idea inovatif dan kreatif serta sumbangan aktif pegawai di luar tugas rasmi.”

  p/s: Multi -rater ni tak pasti la maksudnya ramai penilai, atau elemen menilai tu yang “multi”.

 • 0 ferrari 9:32 am

  Two thumbs up! pandai menjawab soalan

 • 0 En. Syukur 10:15 am

  Tahniah En. zal….klau basic gaji u skrg RM870…lepas convert pegi SBPA akan jadi RM780 sebulan bersihnya…heeeehee, coz u buat loan kat Bank Rakyat…

 • 0 hamid 10:54 am

  seronok tgk depa dok kira gaji masing2..bini ,saudara ,anak, kenalan pun dok berkira2 berapa yang naik,cuma aku perhatikan saja ,dulu pun aku pun macam meraka juga hujung tahun berconggak2, namun aku dah nekad ubah haluan sedekad yang lalu dan hasilnya aku sendiri yang tahu walaupun rintangannya terlalu kuat…..

 • 0 mat_ryn 1:10 pm

  Mana BORANG C- selesai masalah…

 • 0 grrrrrrrrrr 1:23 pm

  gaji rendah terus rendah…….barang naik,minyak naik,semua benda naik harga…sama je….yang mana berpendapatan rendah terus tetap merana….macam tink tank kerajaan berfikir aku pun pelik ..lepas ni ramai laa kaki mengampu….tikam belakang….cara kasta…Kuku besi akan digunakan….sapa yg melawan je…..boleh kena pecat….salah undi je ke buang keje….wait n see buka mata hati

 • 0 mi 2:33 pm
 • 0 sukri 3:07 pm

  SALAM ADMIN… saya begitu berminat dengan mengenai J17 sijil politeknik akan di naik ke gred 3-1. betol ke ni? kalu betol bagus la…mcm x percaya je sbb kes di dah lama union Juruteknik mintak naik gred sbb J17 gaji mati dia sama dgn SPM. Cuma gaji permulaan je tinggi..

 • 0 aziz 8:21 pm

  salam…
  ramai org nak tahu adakah gaji baru ni lebih berbaloi dari sistem lama,tu jer.

 • 0 Transformer 8:57 pm

  Salam Semua pastinya gembira erk… Cop2. Jikalau dikaji “carrier path” guru dalam tempoh 8+8+6+3 = 25thn dapatlah gred 54. Best wooo. Apa kata Penjawat Awam lain. 41 sampai ke tua ker? hahaha.sapa nak tukar skim guru? masyuk…

 • 0 ibnurusydi 9:19 pm

  Jangan fikir pasal gaji sangat, itu soal yg kedua, rezeki masing-masing telah ditetapkan oleh Allah, yang penting penjawat awam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh kerajaan,Insya-allah rezeki kita Allah akan kurniakan tanpa kita duga.

 • 0 Semah 11:10 pm

  Saya sokong 100% pendapat anda. bila di fikir dan dibaca dengan teliti berkaitan SPBA ini, banyak perkara yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita pilih skim ni. Pilihan yang tidak tepat rasanya akan memakan diri kita.

 • 0 pakturutygsetia 11:10 pm

  alhamdulillah atas kurniaan rezeki…moga tak terleka atas perjalanan ini…

 • 0 abhardi 12:04 am

  hampeh…ini bukan kenaikan gaji/perubahan skim perkhidmatan, ini cuma kenaikan tambahan kepada kenaikan gaji tahunan yg sememangnya setiap tahun ada kenaikan spt skrg dari satu T ke satu T ada kgt Cthnya RM100 dlm SSM dan diubah jadi RM145 dalam SBPA… jadi naik lebih kurang RM45 shj… stlh 145-100…. sebelum tu cuma diberi satu kgt 145 jadi jumlah kenaikan lebih kuranng RM190, jika gaji bulanan RM2900 maka peratusannya 190/2900 % = lebihkurang 6.+%… indah khabar dari rupa… dah le semakan gaji ditangguh/tertunggak bertahun-tahun, bila buat penyelesaian… gaji tertunggak dihilangkan… gaji max diwar-warkan sgt tinggi +-RM4300 berbanding dulu +-RM3000 tetapi yg dah dekat lagi 3 atau 4 tahun nak pencen tak merasa le…. gaji min masih bawah RM1000 bagi yg baru bermula… kalau kerajaan negeri PR tawarkan skim yg lebih baik dari ini dan laksanakan pada staf JPN negeri PR maka masalahlah kepada penyokong/pendokong kerajaan persekutuan…

 • 0 deck 1:41 am

  NIE DIA YG KORANG TUNGGU!!!!SLIDE SHOW JPA BERKENAAN KENAIKKAN DAN TANGGA GAJI BARU!!SELAMAT MENGIRA GAJII!!!!

  http://www.slideshare.net/tokneban/sbpa-gaji-guru

 • 0 nuar 4:56 am

  keje 30 tahun pon kalau xpandai bodek bos n bos xsuka kita mengadaplah gaji xnaik2… apa yang JPA lihat dari perlaksanaan sistem baru ni?

 • 0 nuar 5:18 am

  tulah untungkan J17.. yang lain contohnya u17 dan u19 masih lg di tahap gred yg sama seperti sebelum skim baru ini… tahniah…

 • 0 nuar 5:24 am

  pegawai perubatan dan pegawai pergigian kenaikan ke 54 lebih kurang 12 tahun perkhidmatan je… lg bestkan?

 • 0 ferrari 8:15 am
 • 0 DG??? 8:18 am

  Tu la masalahnyer…. ada pihak atasan yang ambik kira umuq untuk nilai markah prestasi. lg tua , lg tinggi markah wpun keja asyik ngelat ja. yang muda plak kena cover kerja dia. tp bl nak bg anugerah ???, kaki ngelat dpt dulu. Harap semua pihak atasan timbang la kerja seseorang. jgn timbang umuq yee.. takut orang muda mintak tukaq, mngadap je la dgn yg senior. tu tak kira dgn keadilan lagi tu. percayalah bahawa x selamat klu menindas org lain tau.. hukumnya…..

 • 0 Transformer 8:51 am

  Betul lah tuh.. main ngan nyawa org. ada risiko dan liabiliti.. Guru?.. benda tuh bergantung kepada kepakaran tinggi.. dr boleh jadi guru. tapi guru tidak akan boleh jadi dr (melainkan pie belajar dr. balik) ada paham.huhu

 • 0 mizi 10:10 am

  mcm xadil je Sekarang aku dh T11 turun jd T6 balik..huhuhu..buat teruk keja lama je..

 • 0 Hadoi 10:37 am

  takde guru, xde dr. best kan?

 • 0 Nikon 11:34 am

  Takder Dr. maybe ko guru dah tak hidup masa kecik dulukan?

 • 0 Tuk guru 12:38 pm

  Dah ada tawaran nak bagi 500 thn dpn apa nak susah2….fikirkanlah..renung2kanlah…

 • 0 aa 1:38 pm

  cnfirm gue dulu kena,,,,,,

 • 0 suri 2:02 pm

  kalau x silapcikgu yang sambung belajar tu..kena memohon semula ,temuduga dan jika ada kekosongan Jawatan.maknanya memohon semula jawatan DG41 contohnya dari DG 32.bukan senang-senang je dapat DG41.begitu juga kakitangan kerajaan yang lain kena memohon gred jawatan yang lebih tinggi(Sekiranya ada kekosongan) Bila habis belajar.

 • 0 haizzzz 2:11 pm

  hahaha..aku xphm sgt psl keje swasta..aku kalo xpuas ati gaji,g interview masuk len company..3 tahun lompat,3ribu naik ooo..hahaha..sekali tukor keje demand lebih rm1000..ngee..~~

 • 0 mirul 2:51 pm

  kater gj 15% TP YG KAMI DPT PON XSMPAI PER CITERNY NI

 • 0 zahzul 3:53 pm

  memang betul…bos pun manusia ada
  hati n perasaan…buatnya dendam kesumat …habis le pegawai tu

 • 0 otak ko 5:04 pm

  doktor yg selamatkan guru masa kecik tu sape yang ajar die membaca mengira? doktor jugak ke yang ajar? becakap macam otak letak kat punggung,,, hahah

 • 0 cukup tua 5:10 pm

  looo, insaf aje, bergantung kepada pihak penilaian, dah terbukti tak ada adilnya, dulu2 sebok pasal melintang , menegak dan entah apa2 lagi. yang tentunya kalau penilainya tegakkkk aje masa menilai tu…… selamat, (cantik, pandai segalanya, muda, janda)… lain kategeri tua, buncit dah perut, ikhlas…. nasib2 lah.

  senang cerita belanja ikut kemampuan, bersyukur, jangan kira banyak, nanti tak lelap tidur.
  maaf.

 • 0 teri 9:19 pm

  ini cara penindasan terbaru terhadap rakyat, terhadap kakitangan awam, kwn2 dlm perkhidmatan awam, betul kata abhardi, sepatutnya gomen selaraskan pada tangga gaji sekarang maknanya klu kita berada pada t4ssm kita patut berada pada t4spba, klu berdasarkan andaian sekarang, gaji baru kita mungkin berada pada t1spba. persoalannya sekarang, bagaimana dengan mereka yg berada pada t3ssm mereka akan mendapat gaji pada t1spba.
  cth; En A-t4ssm menjadi t1sbpa manakala En B-t3 juga mendapat t1 pada sbpa.
  selain itu adakah niat kerajaan untuk tidak mengalakan kakitangan dari wilayah lain berkerja di wilayah lain apabila menambat elaun2 yg diberikan, bagaimana pulak dengan mereka yg akan dipindahkan secara paksaan untuk bertugas di luar wilayah? mari sama2 kita renungkan?
  apa2pn berkhidmat utk datin seri rosmah.. tq

 • 0 jengking 2:51 am

  dah masuk bab politik …. nie sudah menjadi tanggungjawab kerajaan laaa MANSOR … tidak kira partai mana yang parintah kerajaan.

 • 0 azhaby 8:56 am

  Kalau kerja kuat pun…siapa lah nak nilai kita…kalau tak ngam dengan boss…beruntung lah pekerja yang hari-hari bodek boss..jadi mata telinga boss…naik atas kepala rakan sekerja untuk menonjolkan diri sendiri..ni antara yang akan terjadi

 • 0 azhaby 9:10 am

  ya..saya setuju..ni bukan bab politik tak yah berpolitik lah kat sini…

 • 0 ermmmm 11:24 am

  mcm mana la kau kira sampai rm30?????rm1050-rm970=rm30 kerrr????haiyakkkkkkk!!!!!!!

 • 0 ermmmm 11:32 am

  hahahahaha….aku suke3….

 • 0 AYU 12:07 pm

  harap-harap adil dan saksama la ya bos..

 • 0 akol.. 12:17 pm

  kau pandai ABC pun kerana GURU juga kan..kalau xder guru jadi macam orang asli..

 • 0 pelaksana dasar 12:24 pm

  Kenapa kenaikan P1T1 dari SSM ke SBPA bagi setiap gred tak sama ek…formula apa yg digunakan..kalau ikut pengiraan saya di bawah adalah perbezaan tersebut
  SSM 2007..P1T1 DG29[1405.71], SBPAP1T1 DG29[1560], beza 154.29
  SSM 2007..P1T1 DG32[2416.06], SBPAP1T1 DG32[2710], beza 293.94
  SSM 2007..P1T1 DG41[1695.85], SBPAP1T1 DG41[1925], beza 229.15
  SSM 2007..P1T1 DG44[2982.99], SBPAP1T1 DG44[2985], beza hanya RM 2.01

 • 0 linda 12:25 pm

  saya bersyukur dengan skim sbpa krn dpt menampung segala perbelanjaan hari ini….tapi leh tau tak gaji terbaru bg pembantu makmal gred c17…

 • 0 hamdan bin kulai 1:58 pm

  nilah yang dinamakan rakyat d dahulukan, apa-apa yang dorang rasa perlu utk kenakan rakyat(penjawat awam) dorang hentam sj… yang kena tanggung kita org lah.. lepas ni banyaklah kakitangan yg kena pandai budik bos utk hidup.. hahaha…. giler betul

 • 0 portgas 2:21 pm

  Nampaknya..kaki bodek..bertmbah bodek la…aku tak reti bodek…buat keja la..

 • 0 kuj 2:23 pm

  kalau ada yg puji SBPA, kata silap sebab xtgk lampiran C lg…
  tp yg kutuk tak dikata pulak???? pelik kannnnn….

  kalau xfhm, tggu laa dulu, nnt bila diberi penerangan pasal kenaikan gaji baru, baru laa nak komen pun, nak kutuk ke, nak puji ke…

  frust baca komen kat cni, sebab sy rasa ramai yang berpelajaran dan berjawatan tinggi kat cni… dh dapat kerja ngan kerajaan, still kutuk kerajaan lagi… xsedar ke, ramai lagi yang menyokong kerajaan tp xdpt nak kerja ngan kerajaan… diorg ada kelulusan jugak, tp xde rezeki dorg utk kerja dengan kerajaan… so, bersyukur laa, baru laa Allah akan tambah nikmat…

  saya bukan nak berpolitik, tapi dh bertahun saya bekerja untuk memastikan kerajaan yang ada pada hari ini kekal, tinggalkan isteri dan anak-anak, untuk ape?? utk memastikan saya dan korang semua terus mendapat nikmat, dapat bagi makan pakai isteri n anak2, boleh bantu keluarga dan mak bapak…

  jangan cuba menafikan apa yang kerajaan dh bantu kite. jangan asyik fikir orang atasan, menteri2, wakil2 rakyat kerajaan sedap kaut kekayaan, terima gaji mahal (bukan xde, tp cuma segelintir, dan mereka2 ini tidak akan kekal lama), mereka bekerja hampir 24 jam, isteri n anak2 pun jarang dapat berkumpul sekali, gaji dorg kena kongsi ngan rakyat, tapi kite? kerja dari pukul 8 pagi sampai 5 petang, balik rumah boleh main2 ngan anak2, tgk tv any time boleh bercuti.

  jangan asyik nak menyalahkan orang, muhasabah diri kita dulu, cukup ke kita kerja 9 jam sehari sepertimana yang kita janji masa nak terima jawatan yang ditawarkan dulu. sebenarnya kite yang wat salah dulu, pastu kite salahkan orang untuk tutup kesalahan kita… kalau nk merasa apa yang dirasai oleh mereka, letak jawatan dan masuk politik betul2, bertanding pilihan raya…

  tp ingatlaa, rezeki, jodoh, ajal dan maut Allah dah tetapkan, kalau kite asyik menyalahkan orang, saya rasa kite sama cam menyalahkan Allah…

  maaf laa, spt yg saya katakan td, sy bukan nak berpolitik di sini, sekadar sebahagian pendapat yang lahir dari hati saya yang ikhlas… sekali lagi, sy mohon maaf kalau ada yang terasa…

 • 0 cikgukimpalan 2:58 pm

  tu kan gaji permulaan, kena tengok gaji akhir,,

 • 0 akol.. 3:32 pm

  lampiran c dah ada la

 • 0 aabu 5:00 pm

  jangan bodek….kerja kerana tanggungjawab…..ok….

 • 0 abhardi 5:21 pm

  tak wajib kecuali bagi yg baru dilantik pada 1.1.2012

 • 0 abhardi 5:27 pm

  memang terpaksa ambil SBPA sbb kalau tak ambil kita akan ketinggalan sekurang-kurangnya 1 matagaji dan sedikit tambahan elaun setiap bulan…. & rugi semasa pengiraan pencen… setuju dalam terpaksa…

 • 0 Azim 6:28 pm

  tunggu dan lihat …..apa ada dalam lampiran C, kalau tak pandai bodek tu belajarlah …bodek boss, kalau dah tero tu …janganlah bunuh kawan…

 • 0 Nikon 7:28 pm

  ABC dan mengira 123 tuh mak bapak aku boleh ajar. pastuh yang aku jadi Dr. sebab pensyarah aku kat U. bodoh betul otak ko letak kat kaki. ko kurang pandai lah jadi Guru. maybe masa belajar dulu main2. pastuh kurang pandai and jadi guru. sebab ko pun kutuk guru banyak sgt. sebabtuh ko jadi guru balik. Allah nak tunjuk dunia tuh bulat.

 • 0 bro 8:28 pm

  klau bodek bos xkja pun dpt markha tinggi boleh la

 • 0 Lompong 8:44 pm

  Yang dg32 tu besau juga. Untung juga kawan-kawan yang dg32 tu.

 • 0 awg selamat 10:09 pm

  mu ada baca punya orang ka.
  atau pergi sekolah rakyat dulu baca itu agama dan pddkn moral. tak apa kalu mu tak ada baca itu 22 yes sir
  yes sir kkllllmtti

 • 0 maya 10:12 pm

  salam, kenaikan gaji yang tidak adil sama sekali, org gaji banyak baynyak kenaikan, gaji rendah, secuput kenaikan, masa paklah lg untung, kenaikan banyak……memang tak adil, cola turun rm100, ada g untung dan ada yg rugi……….tak guna pun, kenaikan gaji, sama jer, pengiraan yg tidak adil,…….perlu disemak semula,,…////

 • 0 zmy 10:57 pm

  yelah….umur 60th nak kena bergegas ke tempat kerja ….bertambahlah sesak jalan raya nanti. Eh, larat lg ke nak uruskan bebudak zmn tu nnt. Skrg nipun dah ramai yg dpt sakit darah tinggi sbb tekanan di tempat kerja.

 • 0 zmy 11:17 pm

  Setuju sgt dgn Pak Long. Cuma musykil bab umur bersara 60th tu…. kerja memanusiakan manusia ni perlu kpd kekuatan jiwa. Kalau boleh buat tak tau je apa nak jd dgn bebudak tu … boleh sampai umur gitu. Tp rasanye tidak gitu….

 • 0 kepala lutut ko 11:49 pm

  ko ni tak skolah la kirenye,,, xde cikgu yang ajar… smua mak bapak ko yang ajar,,, ko bukak skolah sendiri ke ape? skolah mak bapak aku (SMBA).. hahahaha…. lepas tu masuk u jadi doktor… tak skolah tapi masuk u,,,, kepala lutut bejambul la….. hahahah kesian pesakit dapat doktor mcmni… kalau doktor haiwan xpe… ntah2 doktor sdn bhd.. hahahaha

 • 0 Abang CEUPACS 12:23 am

  Abang CEUPACS kata tunggu dulu. Jangan terus sign nanti kena tippoo

 • 0 gilagila 2:19 pm

  ya undi pr…….lepas dorg menang dorg buang ko keja……….wakakak……….ayat tunggang langgang

 • 0 gilagila 2:26 pm

  alah….bukan smua guru tu bgs….nak eksyen…….ramai member aku guru kaki ular………ntah pa2……skep keja ja tau………sket2 kluar minum………hahaha………dulu skrg x sma guru dulu……..

 • 0 gilagila 2:41 pm

  terbaik bro……sokong sangat2……..ramai yg pandai bersyukur, aku x nak negara kesayangan aku jdi mcm negara libya, mesir, thai dll………aku x suka umno tpi aku lgi x suka anwar……wakakka……..sekurang2 byk jasa umno untuk negara kita………..sory masuk politik sket………..sbb menyampah tgk org x pandai bersyukur dengan keamanan negara sndri

 • 0 PAS 6:09 pm

  kerajaan tak perlu semak pon.

  Kalau u taknak SBPA, pilih je SSM. Takde paksaan langsung dalam hal ni

 • 0 sazlyna 6:14 pm

  sebenarnya dalam keje ni xkira tua ke muda ke yg penting hati..kalau ada rasa tanggungjawab umur xmenjadi hal..ada yg umur baru 20 thn tapi keje lebih mengelat dr org yg umur 50 thn..xsemua org atasan yg teruk..kita buat keje kita dgn ikhlas insyaAllah akan ada balasannya..kalau keje dgn swasta pun begitulah situasinya..penilaian 360 ni ada baik dan buruknya..kalau skrg yg dtg keje menyembang je pun gaji tetap naik tiap-tiap tahun..apa hal

 • 0 syah 7:15 pm

  betul….betul….bersyukur dengan apa yang ada. rezeki masing-masing….

 • 0 dah agak dah 8:40 pm

  betul ke tak ada paksaan…ko dah baca pekeliling belum. mcm2 syarat dikenakan mcm tu ko kata xda paksaan

 • 0 round2 8:46 pm

  tadi nampak gak tangga gaji n1,2,3…tapi kenapa takde tangga untuk elaun?elaun kekal sama dgn ssm ke?ada sesiapa yg boleh jawab…

 • 0 PAS 9:04 pm

  mestilah i dah baca.

  pada i, takde paksaan pon. nak SBPA, amik. Kalo taknak, pilih la skim lama (SSM). Kalau pilih SSM, bukannya gaji turun.

  Maybe u boleh terangkan skit ciri-ciri paksaan tu, manalah tau kot i baca pekeliling tu tak berapa faham.

 • 0 fik 11:28 pm

  apa yg cikgu yati bgtahu tu betul….nak lebih detail tgk http://www.slideshare.net/tokneban/sbpa-gaji-guru…..baca sampai abis..

 • 0 fik 11:30 pm

  elaun same je…cuma dimaklumkan pelarasan elaun pada tahun 2013

 • 0 fik 11:38 pm

  biarlah orang lain naik banyak, kita naik sikit…nak banyak senang je..letak jawatan dan mohon jawatan gaji yg banyak tu…..sebenarnya semuanya melibatkan usaha kita sejak kita dr kecil lg…betul tak MAYA? dah besar terima je

 • 0 fik 11:42 pm

  sign bro…barang naik,gaji naik..tahan skit…kalu gaji tak naik lagi payah…masalah berbangkit mesti ada penyelesaian…sebab PA ramai…nanti rugi…

 • 0 Ellemmou 3:17 am

  Bagini Pak. Kalau x silap ade 3 lapis penilai dn Borang LNPT
  nntinya akan ada elemen2 lain yg lebih relevan dgn jabatan ituk. Bagi sya yg musykilnya Pak kta ngak tahu itu tangga2 gaji yg sbnar.itu smua nya ada dlm lampirn C.Mngapa disorokkin Pak? Gmana ni. Ada agenda brangkali.Klu disuruh buat pilihan patut gapaian informasinya tuntas baru lestari dong! Kita wajib bjaksana
  terus waspada.He,he Marhaban PRU 13.

 • 0 mizi 5:47 am

  sbpa-skim bodek pegawai atasan

 • 0 PA 6:50 am

  Tahyol semua ni….

 • 0 Adik Manja 10:06 am

  btul la…

 • 0 rosening 11:46 am

  tempat kerja aku ada seorang anak dara lawa body mantap. ramai sudah tahu bos sudah stim kat anak dara tu. tak mustahil naik gaji cepat.

 • 0 zaibdin 1:25 pm

  bagus sgtlah bagus yang takkennya bila penyelaran guru senior dah 5& 6 tahun langgar dinding tup-tupsama dengan yang belum maksimum
  lagi satu dg33 yang dapat ijazah tahun 2007 lagi rugi 2 x rugi

 • 0 orgphg 2:51 pm

  hem..susah nak cakap mengenai keadilan dalam berpuluh ribu penjawat awam..namun minta sedikit kelegaan dengan tangga baru dan peluang baru..

 • 0 arifffx 3:30 pm

  kita kerja kerana Allah ke kerana Allah…

 • 0 arifffx 3:30 pm

  kita kerja kerana Allah

 • 0 lompong 5:42 pm

  Bukan gaji saja naik oiii…barang tu pun naik skali…

 • 0 Oreen Reenbow 7:44 pm

  nak tanay boleh ke, klu nak skim sbpa tpi nak maintain umur bersara 58 tahun?

 • 0 orangkita.... 9:32 pm

  skim baru ni lebih kurang dengan skim lama… menjadi hamba abdi kepada bosss…… kalau bos …kuat perkauman.. kaum lain akan dipijak… kalau suka bodik org yg kuat membodik akan naik kepala…fikir – fikirkanla….kita ni manusia biasa boss tu bukan tuhan!!!

 • 0 Auntie Idah 8:00 am

  kadang2 kita telalu sibuk dengan gaji, adakah pernah kita muhasah diri kita, adakah khidmat yg diberikan berbaloi dgn gaji, penilaian yg diberikan oleh org atasan adalah dgn izin
  Allah. Kepada penjawat awam selamat berkhidmat dengan lebih cemerlang,

 • 0 kaki bodek 4:59 pm

  aku mau markah baik punya…aku bodek bos..gerenti dapat markah baik punye…walaupun paras-paras antara cemerlang & lulus…tapi bila aku tak bodek..markah border antara gagal dengan lulus….

 • 0 oa semli 9:11 am

  cayalaaaa…bro

 • 0 senoi 9:26 am

  pe lak ni bro akol..ni dh kira racist ni…orang asli sekarang ramai dh keje gaji besar woo..lebih besar dr ko punya gaji..cite bab sbpa dh la..jgn ler cmpur2x dgn perkara racist ni….hampeh ko ni…

 • 0 senoi 9:32 am

  hahahaa…..aku pun same mcm ko..

 • 0 dr_bun 10:00 am

  dah dengar taklimat SBPA jumaat lepas, Exit Policy (dasar pemisah) tu tepakai juga bg mereka yg tidak memilih SBPA @kekal di dalam SSM. Setakat ini Lampiran C masih jd rahsia besar kerajaan, mungkin sbb tak mau kumpulan pelaksana nampak sgt yg kerajaan telah menipu mereka. Almaklumlah beza GAJI MAKSIMUM mereka hanya 300-400 kalau nak dibezakan antara SSM gred N17 & SBPA N4-1. Tapi, beza GAJI MAKSIMUM Jusa mencapai RM6000-7000 kalau nak dibezakan antara gaji max SSM & gaji max SBPA. Lagi tinggi jawatan pegawai, lagi banyak % kenaikan dan kump pelaksana duduk takat itu saja.

 • 0 saja2 9:51 pm

  aku tgh bfikir ni, nk plih sbpa ke ssm.. coz aku P2.. lpas tu, elaun aku naik ikut gaji coz aku dr sabah. kalo aku pilih sbpa, beza gaji aku thn dpn cuma rm92.. then, aku rugi elaun x naik2.. kalo cmpur2 suma.. x beza pn gaji sbpa n ssm aku.. adoyai..

 • 0 saja2 10:15 pm

  bole.. x ada masalah..

 • 0 jerung 3:51 pm

  Salam. Kami bekerja di sektor keselamatan, bekerja hampir 24 sehari. Dapat gaji dan elaun sama je dgn yg bekerja sektor lain. Tapi pd hari pertama bekerja, kami telah diingat tentang slogan “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” yg kebanyakan jabatan menulisnya di setiap surat rasmi. Ramai yg bising bila gaji rendah tapi ramai yg lupa pd hari pertama mereka jadi org kerajaan, mereka abaikan rendahnya gaji yg bakal diterima asalkan dpt kerja.
  Bila sudah memasuki tahun ke 3 berkhidmat, mulalah mulut mereka bising mempertikai kenaikan gaji setiap tahun. Mereka seolah2 x pernah puas & mengangap negara perlu membayar khidmat mereka dgn harga yg tinggi.
  Kami pegawai bawahan saja, setiap tahun kami berharap negara terus aman. Kami sedih bila yg bising pasal gaji adalah insan yang tidak seberapa baktinya sdgkan ramai yg byk berkorban masa & tenaga utk negara sekadar bersyukur.
  Jika anda adalah org kerajaan, pertama sekali yg anda harus buat adalah BERSYUKUR. ALLAH akn tambah nikmat utk org yg tau bersyukur & tawakal.

 • 0 insan 7:48 pm

  sy harap, pekerja2 yg berstatus kontrak dan sambilan akan diberi satus tetap, tu saja…. jika tidak…ia seolah kumpulan ni mcm mempunyai pekerjaan yg berstatus tergantung…maaf ini cuma adalah pandangan sy…

 • 0 nakata 12:20 pm

  cuba anda fahami erti yang mendalam dalam singkatan ‘SBPA’ yang membawa maksud
  S- Sistem
  B- Bodek
  P- Pegawai
  A- Atasan

 • 0 ASIM8687 1:52 pm

  BOLEH BAGI JADUAL J22 (LEPASAN POLY)PENTING

 • 0 pak man 2:07 pm

  NAMA AKU NAJIS OPS SILAP NAJIB…..KEPADA MENTERI BARANG NAIK SEMUA YANG DAPAT MARKAH SKT KURANG 65 KENA BERHENTI SERTA MERTA…SBB TUGAS KORANG AKU NAK BAGI KAT BINI AKU…ROSMAH PUAKA OPS SILAP ROSMAHKU SAYANG…..

 • 0 broDG 11:09 pm

  Kalau kerja kerna Allah.Insyaallah..selamat dunia akhirat..sebab terlalu pikir org lain bodek,kt tak bodek..merudum gak kerja kita..

 • 0 broDG 11:14 pm

  SBPA bnyk kelebihan dan memberi kita peluang untuk fikir pasal kerja kita aje..
  Pasal bos kita, takyah fikir sangat la,setiap markah yg diberi perlu ada sebab dan dia perlu jawab..so, setiap apa yg kita buat pastikan kita amalkan sistem fail yg baik..

 • 0 asri2012 8:46 am

  time kasih je kat kerajaan yg pastinye ada untung dan ada rugi sama macam ssm dulu peringkat awal dan kini ptk dah x de x dpt gi p3 lak ex: dg32 ssm P1T4 dan P1T5 pabila pindah ke SBPA gajinye same yang berbeza cuma TPG je, mreka yg dok P1T4 TPG nye April manakala yg P1T5 TPG nye Jan itu je, manakala bg DG41 mereke yg dok P1T5, P1T6 dan P1T7 gaji nye jadi sama dlm SBPA yang berbezadalah kenaiakan gaji je mereke P1T5 Julai , P1T6 April dan P1T7 Jan sape yg rugi sape yg untung lu pikir sendiri tetapi yg pastinye TQ lah kat kerajaan wpun x seberapa hati x kan puas untuk selammanye dan INGATLAH YG HIDUP ITU PASTINYE MATI TQ KASIH KERAJAAN MALAYSIA SEMOGA ADA LAGI KELEBIHAN SBPA TAHUN HADAPAN

 • 0 amelia 12:10 pm

  like…like….like…

 • 0 gaban 5:46 am

  yea…bagus la macam ni. Yang malas akan dibuang. Yang rajin di angkat. So jangan malas2 ye. Ikut cakap bos. Bos suruh buat, buat je jgn banyak songeh. Kalau rajin tak perlu takut la. tapi kalau krisis ngan penilai gantung diri la. Senang cite yes bos aje. Jangan jadi jebat durhaka. hahaxx

 • 0 ABDULLAH 9:10 am

  Pegawai-pegawai yang merangka SBPA tolong-tolong semak semula katogeri N dan W . Mengapa G 17 dah naik kepada 27 (STPM) kami N dan W
  masih lagi ditakok lama ?? Kelulusan kami sama saja.. kerja yang kami buat juga memerlukan pengalaman dan kursus.. malah kelulusan kami ada yang jauh lebih baik daripada G .. Tolonglah semak dan kaji semula..
  Rakyat didahulukan ??

 • 0 staff 11:53 am

  harap pertimbangkan keperluan rakyat untuk menampung kos hidup yang semakin meningkat kini. semoga ia dapat membantu rakyat yang berpendapatan rendah dan bukan sebaliknya menekan dan menyusahkan. ia patut diseimbangkan untuk kepentingan serta masa depan bersama. sekian TQ..

 • 0 Durio 8:02 pm

  Penjawat G17 ada sijil Pertanian yang telah diupgrade sekitar tahun 2000 dahulu. Tapi gred dalam jawatan masih ditakuk lama dan sama dengan N17. Takde maknenye belajar kat Politek dan IP 3 tahun, bagai nak pecah kepala macam orang nak ambek Diploma jugak. Kerja Pem Pertanian lebih mencabar. Tapi Gred gaji tetap sama 17 jugak macam kerani. kalau macam itu baik kerja kerani saja, duk kat pejabat. Gitu jugak penjawat J17. Kerja lagi mencabar bosss.

 • 0 Durio 8:13 pm

  N17 SPM je. Kalau dulu lulus BM je dah dapat jadi kerani N9. SPM takde grade pun boleh jadi kerani N9. Sekarang ni lulusan SRP N11 pun dapat KUP N17. Dan ada juga berlaku kes lulusan darjah 6 pun dapat KUP N17. Buat kerja tak tau. Mereka kata apa…… jawatan jumud boss. Orang bagi, bukan kita mintak. Mereka ni tak produktif dan tak berkualiti. Kuantiti ada la…

 • 0 Durio 8:18 pm

  Takkan kerajaan BN kita nak tipu kot. Kalau betul kerajaan tipu, tak usah pikir panjang lagi ah… kita cari kerajaan yang tak tipu pulakk.. heh..heh. Politik ah tuu

 • 0 Durio 8:20 pm

  aku dengar dah taklimat tuu, depa kata pekeliling ada 12 lagi tak keluar. tunggu ahhh

 • 0 Durio 8:22 pm

  Memang ah.. depa yang buat

 • 0 Durio 8:27 pm

  Ular je yang takut sain.

 • 0 missak 11:48 am

  gaji aku nak rm25 saja…. korang tgk lar sendiri

 • 0 adi 4:54 pm

  N22 tak ada la….

 • 0 botak 11:57 pm

  kata kerajaan pada bajet lalu….kenaikan gaji pokok max 35% hungga 37%.kita tengok saja ketulusan kerajaan..kalo tak jugak..pastu pru13….faham-faham jer la.

 • 0 abiscerita 10:17 am

  Semuanya adalah ketentuan Allah. Tak perlulah tunjuk siapa penting, siapa bagus. Bersyukurlah.

 • 0 june penang 11:54 am

  bukan S=Senang, B=Berhentikan, P= Penjawat, A=Awam. Itulah cabaran baru untuk penjawat awam tahun 2012 dan seterusnya…

 • 0 june penang 11:59 am

  kenapa gaji guru banyak sangat?… sedangkan ramai juga guru dari golongan yang membangkang kerajaan yang sedia ada!!!????…. sorry kalau tersalah cakap.

 • 0 june penang 12:03 pm

  dah sebaris sama je semua… so yang senior pun sama dengan junior la…

 • 0 june penang 12:18 pm

  Saya setuju dengan pendapat Pak Long ni… betul apa yang diperkatakan. Bukan senang nak buang orang. Kalau dah tau prestasi tak okay pertingkatkan dan buat baiklah sesama rakan dan bos. Gaji tu…alhamdulillah syukur rezeki tambahan dari ALLAH SWT…

 • 0 june penang 12:22 pm

  tentang COLA ni kalau boleh minta lah selaraskan semua sekali sama…kesian yang mana kerja di kawasan yang COLA RM100 makan minum sama je dan ada yang lebih mahal dan ada yang terpaksa travel jauh dari rumah ke tempat kerja atau terpaksa merentas negeri lain ke tempat keja… tolonglah kaji tentang hal ini…..

 • 0 ali mamat 10:30 am

  Anak Bilis Pelaksana 4-1

  Salam SBPA satu malaysia.

  Kami golongan anak bilis menyokong tangguh SBPA untuk kaji Gaji kami sangat rendah dan terrendah.

  kami sokong kerajaan.

 • 0 is 7:53 am

  Gini ke perangai dr? kalau setakat bab gaji ni nak berlawan mulut, dunia…dunia…

 • 0 is 8:06 am

  tak ingat ke zaman paklah dulu, dg 29 n 32 dah naik lg banyak peratus daripada dg41, kami tak komplen pun.. bersyukur je la dengan rezeki masing2..

 • 0 warga persekutuan 5:25 pm

  dibagi naik gaji pon korang mcm2 wat andaian besyukurlah pada tuhan, sal org diluar sna tu byk lg yg x bekeja ada bemcm2 sijil plak tu yg bediploma, bedegree n mcm2 lgik…

 • 0 warga persekutuan 5:33 pm

  betul tu sokong! Hidup MALAYSIA tanah air kami!!!!!

 • 0 Watcher 3:17 pm

  tgk atas kertas cantek jer..cuma pelaksanaan t’tangguh..mcm x nk bg jer..harapla jd knyataan..mntk2 zmn dato najib ni aderla kenaikan..pak lah dulu sblm b’undur dptla merasa naik gaji..kami nk jgk mkn nasi lauk ayam ngan daging..mi asyik ikan kering ngan ikan bilis jer..huhuhu..

 • 0 pandangan jauh 3:05 pm

  salam,
  Apalah cuepec sama tangga gaji sbpa Mac 2012 yang dia orang draf,
  tetap juga ada yang dapat sikit dan banyak.
  Mcm ni yang adilnya kalu nak pegi tangga gaji baru.
  Ini formula yang termulia dan terhebat.
  contohnya kalu sekarang dia DG 41T6 gaji dia akan pergi ke DG1-1 T6 juga.
  adil apa sbb jika x buat mcm ni cikgu yang baru masuk dah nak sama gaji padahal cikgu T5 ni dah 3 tahun ngaja. berbanding yang baru masuk dah nak sama gaji ni apa cerita. Fikir-fikirkan.
  Apa-apa pun bersyurlah kepada Allah yang maha esa
  Cuba fikir kan.

 • 0 eleanor 5:25 pm

  hopefully for something that can make me feel GOOD / FANTASTIC / BEST GILER / dan semua yang seangkatan dengannya as a penjawat awam…

 • 0 walifikkir 1:34 am

  Op…op…oppocot…kalau tak cukup gaji, jangan makan gaji supaya gaji tu tak habis…makan daun je…

 • 0 Rahim 11:24 am

  cuba cari dari wep :-
  Info Semasa keptan
  klik dan klik – DRAF TAK RASMI GAJI BARU SSM
  Cuba beri pandangan dan komen !!

 • 0 haziq 9:54 am

  Jadi lah korang semua dapat gaji baru…..enjoy lah

 • 0 joe jambul 1:39 am

  tak payah pening2 tunggu je lah…

 • 0 joe jambul 1:43 am

  susah susah buka pejabat sendiri, semua dapat jangan risau

 • 0 Zul 4:58 am

  Salam,
  BESTNya…keja swata???

 • 0 Tok Wan 5:30 pm

  Saya setuju sangat dengan razifmustapha. Manusia sering lupa bahawa semua pendapatan tu adalah rezeki dari Allah. Duit, banyak mana pun, tidak akan memuaskan nafsu kita. Jangan bandingkan dengan orang yang lebih senang. Tapi bandingkan dengan orang yang lebih susah. Baru lah boleh datang rasa bersyukur. Saya bersyukur walaupun kekadang dalam hati bertanya apasal lah saya ni tak belajar rajin rajin sampai dapat kelulusan tinggi. Walau macam mana pun, saya tak akan menyalahkan kerajaan atau orang atas.

 • 0 cikgu 10:01 pm

  cuba la jadi cikgu kalau nak tau..

Tinggal Komen Bernas Bagi Topik Ini